Biểu mẫu hoàn thành khóa học VSLC

Bạn cần hoàn thành biểu mẫu này sau khi hoàn thành khóa học có đăng ký với VSLC. Sau khi thực hiện khóa học của VSLC, bạn cần nộp kết quả bài đánh giá sử dụng biểu mẫu dưới đây. Bạn hãy hoàn thành tất cả các nội dung của biểu mẫu. Nếu có câu hỏi, xin vui lòng liện hệ hello@vslc.com.vn để được hỗ trợ.

1) Bạn cần hoàn thành biểu mẫu này trong vòng 24 giờ kể từ khi khóa học kết thúc.

2) Khi đã nộp biểu mẫu này, bạn sẽ nhận được đề nghị thanh toán để thanh toán trong vòng 48 giờ cho các loại phí nếu có.

3) Sau khi thanh toán đầy đủ, bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử trong vòng 05 ngày làm việc.

LƯU Ý: Tất cả các khóa học chưa được phê duyệt sẽ bị từ chối. Bạn cần hoàn thành Đăng ký khóa học trước khi thực hiện khóa tập huấn của VSLC và khóa học đó phải được phê duyệt.